VILLA PARK RAKOĽUBY

... premeňte svoj sen o bývaní na realitu.

Aktuálne informácie z lokality Rakoľuby

SÚČASNÝ STAV „ PROJEKTU" /február 2019/:

SÚČASNÝ STAV „ PROJEKTU" /február 2019/:

VŠETKY OBJEKTY IBV VILLA PARK RAKOĽUBY BOLI DOKONĆENÉ A SÚ SKOLAUDOVANÉ

 

- vykonaný geologický a archeologický prieskum lokality

- dokončené predĺženie plynovodu, vybudované domové odbočky a sprevádzkovanie

   siete  spoločnosťou  SPP

- vybudovaná trafostanica, rozvod NN v zóne a pripravené elektrické domové odbočky

- dokončená a skolaudovaná komunikácia, chodníky, terénne úpravy a výsadba zelene

- vodovod, splašková kanalizácia a verejné osvetlenie sú funkčné (odovzdané do majetku

   a prevádzky obce)

- optická sieť dokončená a zfunkčnená spoločnosťou Slovak Telekom

- v zóne sú vydané  stavebné povolenia na 27 bytových jednotiek, 11 jednotiek je

   už dokončených a 8 domov je obývaných